Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

drukuj

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice
Informujemy że do dnia 7 czerwca 2020 r. szkoła nadal prowadzi nauczanie na odległość.

W terminie od 25 maja do 7 czerwca udostępnione będą sale dydaktyczne oraz potrzebny sprzęt techniczny uczniom przygotowującym się do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia oraz na uczelni artystycznej.
Prosimy o przestrzeganie wprowadzonych procedur zapewniających bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.

Wytyczne GIS i Ministra do przeprowadzenia egzaminów.
podaje fragment Rozporządzenia wraz z komentarzem na końcu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadziło następujące zmiany:

uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba

Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 ustalenie form badania jakości kształcenia artystycznego do 30 września 2020r.

Zgodnie z nowym § 11bb rozporządzenia Centrum Edukacji Artystycznej ma obowiązek ogłoszenia regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego na rok szkolny 2020/2021 nie później niż do dnia 30 września 2020 r., a nie jak do tej pory do dnia 15 czerwca.

odstąpienie od przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i końcowych

Zgodnie z § 11bc rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

Dla nas oznacza to że:
1. Ocenę z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego oraz wszystkich zajęć teoretycznych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

2. Badanie przydatności kandydatów odbędzie się 24 czerwca 2020r.o godz. 15:00, informacja zostanie umieszczona z 10 dniowym wyprzedzeniem w BIP szkoły.

Procedury Badania  Przydatności

Mariola Majrowska
Dyrektor szkoły