Komunikat Dyrektora-WYNIKI BADAŃ PRZYDATNOŚCI

Komunikat Dyrektora-WYNIKI BADAŃ PRZYDATNOŚCI

drukuj

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ PRZYDATNOŚCI DO KLASY I PSM I ST. W OSIEKU NAD WISŁĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 Lista osób zakwalifikowanych – pobierz

Rekrutacja 2020/2021 Lista osób niezakwalifikowanych – pobierz

Rekrutacja 2020/2021 Lista osób przyjętych – pobierz

Rekrutacja 2020/2021 Lista osób nieprzyjętych – pobierz

Osoby przyjęte do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą , zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r.,               § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Osoby zakwalifikowane do PSM I st. w Osieku n/Wisłą instrumenty dęte tj.( klarnet, saksofon..), zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydanego przez lekarzy specjalistów :
instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.

Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

ZAŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 r. !

Do wniosku rodzice przyjętego kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o udziale w wychowaniu przedszkolnym w roku poprzedzającym chęć podjęcia nauki w szkole muzycznej lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości kandydata do podjęcia nauki szkolnej.