Rekrutacja

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Osieku n/Wisłą ogłasza rekrutację na rok szkolny 2024/2025

Nabór na rok szkolny 2024/2025 realizujemy w pierwszej kolejności poprzez przyjęcie od Państwa kwestionariusza osobowego. ( wniosek o przyjęcie do szkoły) Kwestionariusze przyjmujemy do 3 czerwca 2024 r.

Wniosek należy wypełnić  i wysłać na adres : kontakt@muzycznaosiek.pl lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach : 8-15

 Zaświadczenie lekarskie do I etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do ww. wniosku
dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia w publicznej szkole artystycznej (zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

W przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 latopinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy PRAWO OŚWIATOWE oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drogi rodzicu! Dlaczego warto kształcić się w Szkole Muzycznej ?

Cykl 4 – letni:

 • Nabór dzieci w wieku od 8 do 16 lat
 • Nauka gry na instrumentach : fortepian , skrzypce, wiolonczela, gitara , akordeon, flet, klarnet, saksofon.

Cykl 6 – letni:

 • Nabór dzieci w wieku od 6 do 10 lat
 • Nauka gry na instrumentach : fortepian , skrzypce, wiolonczela, gitara , akordeon, flet, klarnet, saksofon, fagot.

Przy wyborze specjalności: FORTEPIAN – kandydat/rodzice kandydata muszą brać pod uwagę konieczność posiadania w domu instrumentu (pianino, fortepian) w przypadku przyjęcia kandydata do szkoły. Brak dostępu do instrumentu uniemożliwia dziecku realizację wymagań edukacyjnych.

1. Proces kształcenia w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą odbywa się w godzinach popołudniowych i obejmuje oprócz gry na instrumencie, także inne przedmioty jak:

 • kształcenie słuchu
 • podstawy rytmiki
 • audycje muzyczne
 • chór
 • orkiestra

2. Kwalifikacja kandydatów do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w wyniku badania przydatności tj.( przesłuchanie wstępne) do kształcenia muzycznego w dniu 6 czerwca 2024 r. godz.14:30 i 13.06.2024r. godz. 14:30

Badanie przydatności ma charakter konkursowy.

3. Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne dziecka w następujących kategoriach:

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • koordynacja ruchowa i sprawność manualna

Indywidualnie doradzamy wybór instrumentu, istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu .

ZŁOŻENIE WNIOSKU – wypełnione, podpisane (w miejscach, gdzie jest to wymagane) i zeskanowane lub wyraźnie sfotografowane pojedynczo 7 stron kwestionariusza przyjmujemy drogą mailową na adres: kontakt@muzycznaosiek.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka) , natomiast wydrukowany dwustronnie kwestionariusz pocztą tradycyjną lub dostarczony do sekretariatu szkoły do dnia 03.06.2024r.

24 maja 2024 r. (piątek) odbędzie się Dzień Otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole. W godzinach 17.00-19.00 będzie możliwość spotkania się z nauczycielami różnych instrumentów.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

kontakt@muzycznaosiek.pl lub tel. 56 678-65-30

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty zakończenia przesłuchań
 • W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej szkoły.
 • Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  szkoły podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 • Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do  szkoły  podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Podstawa prawna:

 1.  Art. 142 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 555);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2301)