Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora

drukuj

Zarządzenie 24/2019/20

 Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Osieku nad Wisłą

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa się następujące zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia

w Osieku nad Wisłą


Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzam co następuje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od 25 marca 2020 roku obowiązuje zdalny sposób kształcenia, którego zasady funkcjonowania określa dyrektor szkoły.

Nauczyciele instrumentaliści:

– informują swoich uczniów o obowiązku codziennego ćwiczenia na instrumencie

– nawiązują kontakt telefoniczny, mailowy z rodzicami uczniów szkoły w celu zapoznania się z indywidualną sytuacją każdego z uczniów ustalając zasady pracy zdalnej na czas zwieszenia zajęć, dobór dogodnych dla każdego ucznia komunikatorów internetowych czyli narzędzi do pracy zdalnej , dostępu do internetu ,możliwości czasowych uczniów, tj. w jakich godzinach mają możliwość kontaktowania się z nauczycielem w celu pomocy uczniom ,warunków lokalowych, które mogą ewentualnie utrudniać pracę zdalną.

– zobowiązani są do przekazania rodzicom uczniów o obowiązku nadsyłania w dniu lekcji nagrań z zadanym programem oraz odsłuchiwaniem i analizą nagrań przesłanych przez uczniów oraz przesyłanie im informacji zwrotnej celem poprawy ewentualnych błędów lub zadania nowego materiału z sugestiami do samodzielnego rozczytania.

– w przypadku rozczytywania trudniejszych utworów będą nagrywać i przesyłać wersje wzorcowa do naśladowania jak i przeprowadzać lekcje online bezpośrednio z uczniem poprzez takie komunikatory jak : messenger , whatsapp , skype.

– uwzględniają trudności wynikające w organizacji czasu pracy uczniów z uwagi na obciążenie ilością zadań do samodzielnego opracowania w szkole ogólnokształcącej .Dotyczy to przede wszystkim młodszych uczniów, którzy w szczególności wymagają wsparcia rodziców w procesie nauki zdalnej.

-z uwagi na zindywidualizowany charakter nauczania gry na instrumencie dostosowują wymagania stawiane uczniom do ich aktualnej sytuacji, modyfikując wymogi nauczania w sposób, który umożliwi wszystkim uczniom realizację podstawy programowej i da szansę pedagogom na sprawiedliwą ocenę podopiecznych podczas klasyfikacji końcoworocznej.

Nauczyciele sekcji teoretycznej :

– prowadzą zajęcia edukacyjne poprzez wszystkie dostępne mobilne możliwości nauczania uwzględniające: internet (e-learning) telefony komórkowe, sms , facebook, platformy edukacyjne.

– Klasy I-III będą miały rozsyłane materiały na kolejny tydzień, a do niektórych klas na nadchodzące dwa tygodnie( też smsowo) i po zrobieniu zadań mają je odsyłać , przesyłając smsem, po zrobieniu zdjęcia, na telefony, lub mailowo na pocztę prywatną lub służbową nauczycieli – gdzie będą sprawdzane i oceniane.

Klasy IV-VI cykl 6 letni i I-IV cykl 4 letni korzystają ze strony facebooka szkoły (zakładka – nauka w domu) komunikatorów telefonicznych i internetowych, gdzie co 2-3 dni pojawiają się nowe zadania np. napisanie dyktanda, rozpoznawanie instrumentów , czy konkurs pod tytułem ,,Roztańczona wiosna”( Z tej strony korzysta cała społeczność szkoły – uczniowie- poprzez zabawę -nauka) . Na tej stronie umieszczane są też dostępne portale do ćwiczeń słuchowych, oraz z zakresu audycji muzycznych.

-w zależności od potrzeby i uznania nauczyciela zajęcia odbywać się będą poprzez umieszczanie zadań na stronach dostępnych dla uczniów, bądź online wg ustalonego planu.

 

Wszyscy nauczyciele prowadzą nauczanie na odległość w miejscu zamieszkania na własnym sprzęcie zachowując zasady bezpieczeństwa ochrony danych i podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.

 Rodziców proszę o umożliwienie realizacji tych zobowiązań .

Proszę też o informowanie nauczycieli o zachorowaniach jeśli takie nastąpią, czego oczywiście nikomu nie życzę.

 

Zobowiązuje Państwa do szczegółowego zapoznania się i zastosowania do wytycznych zawartych w tym zarządzeniu.

 

 

  Dyrektor Mariola Majrowska