Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY

INTERNETOWEJ

PUBLICZNEJ   SZKOŁY  MUZYCZNEJ   I STOPNIA W OSIEKU NAD WISŁĄ

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą.

Data publikacji strony internetowej:  2018-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-04  

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają napisów, które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe,
 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Etykiety lub instrukcje nie są dostarczane, gdy treść wymaga wprowadzania danych np. do pól formularzy,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-03

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Łukasz Giętkowski  lgietkowski@gmail.com 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  56 678-65-30.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2- miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/”  Rzecznika Praw Obywatelskich

 Dostępność architektoniczna

Liczba wejść do budynku: 2.Jedno wejście od ulicy (brak zabezpieczenia wejścia) zamykane na klucz/dzwonek. Drugie wejście od ogrodu (zabezpieczenie kodem). Budynek 2-kondygnacyjny (niepodpiwniczony – parter i piętro z wejściem po schodach). Przy jednym wejściu jest podjazd dla wózków (wspólny dla poczty i szkoły). Brak windy, jeden spocznik piętrowy. Szerokość schodów: 1,45m, szerokość korytarza 1,5-2,25m, brak dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych , parking wspólny dla klientów poczty i szkoły( do 7 miejsc parkingowych) , brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym nie jest uregulowane  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych